Polska Misja Katolicka
w Memphis, TN
 Komunikat Konsulatu RP w Chicago dotyczący
zasad przekraczania granicy Polski

No. 11 • 20 inaja 2000JMay 20, 2000 GWIAZDA POLARNA
W związktu ze zwiększonym zainteresowaniem zasadami przekraczania granicy przez obywateli polskich posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa, Konsulat Generalny RP w Chicago przypomina, że w Polsce, podobnie jak w większości państw na świecie, w tym w krajach UE, USA i Kanadzie, obowiązuje zasada wyłączności własnego obywatelstwo. Zgodnie z nią, osoba posiadająca np. obywatelstwa polskie i amerykańskie w Polsce jest wyłącznie obywatelem polskim. Wobec tego Straż Graniczna wymaga, aby przekraczając granicę RP obywatel polski legitymował się paszportem polskim Sprawa stosowania przez Straż Graniczną wymogu legitymowania się obywateli polskich paszportami polskimi nabrała ostrości w ostatnim czasie, po zainstalowaniu w punkcie kontrolnym na lotnisku Okęcie systemu "PESEL", umożliwiającego szybką weryfikację obywatelstwa polskiego osoby przekraczającej granicę. Do końca 2000 r. system PESEL zostanie zainstalowany i na pozostałych przejściach granicznych.

Obowiązek stosowania prawa polskiego wobec osób posiadających obywatelstwo polskie, niezależnie od posiadanego przez nich dodatkowo obywatelstwa innego państwa, wynika z ustawy 0 obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962 r., która w art. 2 stwierdza, że "obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa". Zasadę te potwierdza ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z 12 listopada 1965 r., która w art. 2 §1 stanowi, że "jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa." Przygotowywane obecnie projekty nowej ustawy o obywatelstwie polskim (rządowy i senacki) potwierdzają opisane powyżej zasady.

Na1eży podkreślić, że obywatel polski ma prawo do powrotu do kraju w każdym przypadku, może więc przekroczyć granicę przy wjeździe nawet jeś1i nie posiada polskiego paszportu lub legitymuje się paszportem nicważnym. Natomiast przy wyjeździe zobowiązany jest do okazania ważnego polskiego paszportu, gdyż zgodnie z ustawą 0 paszportach z 29 listopada 1990 r., tylko ważny polski paszport jest dokumentem urzędowym upoważniającym obywatela polskiego do przekraczania granicy.

W związku ze zwiększoną liczbą wniosków o wydanie paszportów, Konsulat RP w Chicago irtformuje, że podania przyjmowane są codziennie od 8:30 do 3:30, a we czwartki od 11;00 do 6:00 po południu. Sprawy paszportowe można przesyłać również pocztą. Okres oczekiwania na paszport trwa jeden miesiąc, w trybie przyspieszonym 10 dni roboczych (za dodatkową opłata $35 za ekspres). Opłata za wymianę paszportu osoby dorosłej wynosi $130, uczniom i emerytom przysługuje zniżka 50%, dzieci do 16. roku płacą $15.


Powrót
Last updated: 01/09/2019