Polska Misja Katolicka
w Memphis, TN
Powstanie Polskiej Misji Katolickiej w Memphis..., to już 20 LAT  (1989-2009) !!! 
 

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia spora liczba emigrantow z Polski przybyła do Memphis. Zastali tu grupę Amerykanów polskiego pochodzenia zrzeszonych w organizacji Polish American Society. Organizacja ta kultywowała  polska kulturę i tradycje poprzez organizowanie m. in kolacji wigilijnych czy święconek wielkanocnych, na które zapraszano księży z parafii amerykanskich aby pokarmy mogły zostać poświęcone  przed Wielkanocą. Wielu nowo przybyłych Polaków przyłączyło się do Polish American Society i zaangażowało się w jej działalność. Brakowało jednak możliwości wspólnej modlitwy , spowiedzi w języku polskim i wspólnego celebrowania bogatych polskich tradycji religijnych w których wyrośliśmy w naszym Ojczystym Kraju.

Jednego wieczoru, w czasie spotkania towarzyskiego czterech rodzin: Rudnickich, Komorów, Millerów i Walkowców, Wanda i Janusz Komor, bazując na swoich doświadczeniach z Kanady gdzie mieszkali przed przybyciem do Memphis, podsunęli pomysł stworzenia polskiej parafii w Memphis. Istnienie tego typu społeczności dałoby nowo przybyłym Polakom możliwość modlenia się oraz spowiedzi w języku ojczystym.

Zaczęto od zebrania podpisów pod petycją która miała być przedstawiona Biskupowi Diecezji Memphis. Pierwsza okazją była zabawa “Ostatki” w 1989 r., w trakcie której  Janusz Rudnicki ogłosił nowy pomysł utworzenia polskiej parafii i poprosił zainteresowane osoby aby złożyły swoje podpisy pod petycją, która została następnie przedstawiona Biskupowi Diecezji Memphis J.E. Buechlein. Biskup przychylił się do prośby polskiej grupy. Ponieważ jednak zgromadzenie Polaków okazało się niewystarczająco liczne na stworzenie parafii,  zasugerował utworzenie etnicznej Misji Katolickiej. Biskup zaproponował również żeby sprowadzić księdza z Polski, który ukończyłby seminarium duchowne w U.S.A. a następnie wykonując posługę kapłańską na parafii amerykanskiej w Memphis byłby jednocześnie kapłanem dla Polskiej Misji.

Kolejnym  krokiem było napisanie Konstytucji Polskiej Misji. Wyłoniona grupa organizacyjna opierając się na konstytucji Misji Meksykańskiej, opracowała projekt konstytucji dla naszej organizacji. Projekt ten zgłoszony został do Diecezji Memphis oraz zatwierdzony przez Biskupa Zrzeszenie Polaków podlegające Biskupowi Diecezji Memphis otrzymało nazwę Polska Misja Katolicka.

To już 20 lat temu, na Wielkanoc 1989 r. odprawiona została pierwsza polska msza św., w Kaplicy Christian Brothers University. Mszę uświetnił swoją obecnością Jego Eminencja Biskup Buechlein. Przez kolejne 17 lat polscy emigranci z Memphis i okolicy mieli możliwość celebrowania mszy świętej  w jezyku polskim cztery razy w roku: na Boże Narodzenie, Wielkanoc, oraz w miesiącach czerwcu i wrześniu.  Msze te dla Polskiej  Misji Katolickiej były obsługiwane przez zakon  Karmelitów Bosych z Munster, IN lub Korona, FL.

Ks. Kazimierz Abrahamczyk został sprowadzony do Memphis przez Biskupa Terry Steib (w sierpniu 2005) do pracy z Koreańską Wspólnotą Koreańską, zgodził się również w miarę wolnego czasu na pracę z Polską Misją Katolicką. Wizja Biskupa Buechlein sprzed dwudziestu lat, czyli sprowadzenie do Diecezji Memphis księdza z Polski, okazała się trudnym do realizacji, chociaż nie do końca zaniechanym celem. Cel ten osiągnięty ostatecznie został dopiero dwa lata temu, kiedy został wyświęcony pierwszy w historii Memphis ksiądz polski, Krzysztof Rusin (czerwiec 2007). A więc marzenia wielu osób tutaj w Memphis się spełniły.

Dziekujemy Ci Boże za te wszystkie Twoje błogosławieństwa !!!

Do czasu oficjalnej rejesteracji Polskiej Misji Katolickiej w Memphis sprawami organizacyjnymi zajmował się Tymczasowy Zarząd w składzie: Jerzy Góral , Teresa Rudnicki oraz  Zofia Łukasiewicz.

Oficjalnie nazywany  Zarząd, wybierany przez jej członków co dwa lata drogą głosowania odpowiedzialny był za działalność organizacyjną i pozakościelną Misji. Pierwsze wybory odbyły się w marcu 1990 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów do pierwszego oficjalnego Zarządu  Polskiej Misji Katolickiej weszli: Wanda Komor (Przewodnicząca), Teresa Rudnicki (VP), Stefania Niewiara (Skarbnik), Krystyna Zawada (Sekretarz), Jadwiga Miller (Członek) oraz Janusz Rudnicki  (Członek). 

Poza funkcjami religijnymi które do dziś są podstawą  działalności Polskiej Misji, spełniała ona również funkcje kulturalne, społeczne, humanitarne oraz dobroczynne, m. in. niosąc pomoc  Polakom w kraju.  Jako przykłady takiej działalności można wymienić pomoc niewidomym dzieciom, niemowlętom z retinopatią oraz dzieciom cierpiącym na zanik mięśni przylatującym z Polski na leczenie do Memphis. Wspomnieć należy również o zbiórce pieniędzy na pomoc dla zniszczonego przez powódź szpitala dziecięcego we Wrocławiu oraz wsparcie dla rodzin przybywających na pobyt stały z Polski.  W aktywne kultywowanie polskich tradycji włączyły się rownież dzieci, między innymi poprzez członkowstwo w Zespole Tańców Ludowych,  pogłębianie wiedzy na temat polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, czynny udział w przedstawieniu „Jasełka” oraz naukę malowania tradycyjnych pisanek wielkanocnych. Przez wiele lat przyjazd polskiego księdza był zawsze okazją do radosnych polskich spotkań, wspólnych pikników, śpiewu w języku ojczystym oraz spożywania tradycyjnej polskiej kiełbasy. 

Dzisiaj, wzbogaceni wieloletnimi doświadczeniami przeszłości, pod duchowym przewodnictwem naszych księży Kazimierza i Krzysztofa, radośnie patrzymy w przyszłość. Obecnie msze św. w jezyku polskim odprawiane są raz w miesiącu, drugi polski ksiądz zostanie wyświęcony  w tym roku oraz dwóch seminarzystów z Orchard Lake, MI wybrało Diecezje Memphis jako swoje przyszłe miejsce pracy.  Dziękujemy Bogu i wszystkim życzliwym osobom które pomogły w przetrwaniu naszej polskiej wspólnoty.

 

Powrót
Last updated: 01/09/2019